top of page
Principal Investigator
Ming-Ru Wu
Profile photo.jpg
Profile photo.jpg
Undergraduate
Leo Schirokauer
Schirokauer_LeoK.jpg
Lead Research Technician
Chu-Yen Chen
Chu-Yen Chen.jpg
Undergraduate
Benjamin Chang
Benjamin Chang Headshot.png
Graduate Student
Hang Yin
Hang Yin.JPG
Postdoctoral Fellow
Luca Scimeca
Luca Scimeca_edited.jpg
Postdoctoral Fellow
Bo Zhu
Bo Zhu.jpg
Visiting Scholar
Jin-Hong Kim
Jin-Hong.jpg
Friend of The Lab
Himanshu Sharma
Himanshu Sharma.PNG
bottom of page